Informace o ochraně osobních údajů, nakládání s nimi a jejich souvisejících právech dle GDPR

Společnost IMMUNIA spol. s r.o., IČ: 27906264, DIČ: CZ27906264, se sídlem: Thámova 183/11, PSČ 186 00 Praha 8 (dále též jen „IMMUNIA“), jako správce osobních údajů, je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“).

IMMUNIA zpracovává osobní údaje fyzických osob (pacientů a samoplátců), kterým jsou poskytovány služby: lékařská vyšetření, diagnostická laboratorní vyšetření vzorků biologického materiálu a následné konzultace výsledků vyšetření.

Zpracování osobních údajů probíhá v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále „Nařízení“), známém pod zkratkou „GDPR“ (General Data Protection Regulation) a zejména v souvislosti s informačními povinnostmi danými tímto právním předpisem.

S osobními údaji, které shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme, nakládáme zodpovědně. Rádi bychom Vás informovali o účelu zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů společnosti IMMUNIA.

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

- poskytování zdravotních služeb pro pacienty/samoplátce (lékařská vyšetření, laboratorní diagnostické služby, konzultace laboratorních výsledků) a plnění povinností uložených poskytovateli zdravotních služeb obecně závaznými právními předpisy (vč. vedení zdravotnické dokumentace a vykazování hrazených služeb)

Právní základ pro zpracování – čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR; (zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném pojištění)

Zpracování Vašich osobních údajů pro výše uvedený účel je zákonným požadavkem. Jako pacient máte ze zákona povinnost takové osobní údaje poskytovateli zdravotních služeb poskytnout. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít i k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení Vašeho života (§41 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka.

- poskytování zdravotních služeb pro samoplátce – plnění Vašeho požadavku na lékařské vyšetření, laboratorní vyšetření dokumentované formou žádanky o vyšetření, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby

Právní základ pro zpracování – čl. 6 odst. 1 písm b) GDPR)

- organizace poskytování zdravotních služeb (např. objednávání pacientů)

Právní základ pro zpracování – čl. 6 odst. 1 písm b) GDPR)

Poskytnutím osobních údajů pro výše uvedené účely zpracování udělujete zároveň souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

IMMUNIA zpracovává osobní údaje, které nám poskytnete před zahájením poskytování zdravotních služeb či v jejich průběhu a dále údaje shromážděné po dobu poskytování zdravotních služeb. IMMUNIA zpracovává následující kategorie informací o svých pacientech:

  1. Identifikační údaje (např. jméno, příjmení, bydliště pohlaví, datum narození, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění
  2. Informace o Vašem zdravotním stavu
  3. Kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail, telefon)

IMMUNIA zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovány.

Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, pokud neuplyne účel s nejdelší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne.

Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje budeme v souladu s obecně závaznými právními předpisy předávat jiným poskytovatelů, zdravotních služeb (např. smluvní laboratoře), zdravotním pojišťovnám, orgánům veřejné moci v nezbytně nutném rozsahu.

IMMUNIA je dále oprávněna předat Vaše osobní údaje smluvním subzpracovatelům, se kterými uzavřela písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (např. poskytovatelé IT systémů za účelem archivace dat).

Vaše osobní údaje budeme vždy předávat pouze v nezbytném rozsahu tak, aby bylo maximálně chráněno Vaše právo na ochranu osobních údajů a Vaše soukromí.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

Jaká jsou Vaše práva?

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů: Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení vaší žádosti (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

  1. Právo na přístup k osobním údajům Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme
  2. Právo na opravu Máte právo požádat o opravu nepřesných osobních údajů
  3. Právo na výmaz Máte právo požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů, které zpracováváme k jiným účelům než je poskytování zdravotních služeb Upozorňujeme, že osobní údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme po dobu stanovenou zákonem
  4. Právo odvolat souhlas Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním
  5. Právo vznést námitku Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů IMMUNIA, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování
  6. Právo na omezení zpracování V určitých případech máte právo požadovat, abychom omezili prováděné zpracování (např. do doby vyšetření Vašich námitek)

Máte další dotazy?

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění výše zmíněných práv, se můžete obrátit přímo na Ing. Marii Havranovou, jednatelku IMMUNIA spol. s r.o. (správce), kterou můžete kontaktovat e-mailem: havranova@immunia.org, tel.: 222 314 018, ID datové schránky: itjbqgs