NK buňky CD3-56+

NK buňky CD3-56+ CD56

Princip: průtoková cytometrie
Materiál: nesrážlivá krev - heparin, EDTA
Stabilita: 24 hodin při laboratorní teplotě
Provádí se: denně
Doba odezvy: týden
Referenční meze:
  • CD3-/CD56+ absolutní počet (vyjádřeno v *10^9/l):
  • 0r – 99r 0,12 – 0,54
  • CD3-/CD56+ relativní počet (vyjádřeno v %):
  • 0r – 99r 4 - 18
Zdroj referenčních mezí: Marieke w. a kol.: Reference values for lymphocyte subpopulations, The Journal of Pediatrics, 1997,
Klinické informace:

Diferenciační antigeny (CD znaky) jsou charakteristické pro určité subpopulace buněk. K jejich detekci se používají monoklonální protilátky připravené proti těmto antigenům. Lidské lymfocyty se dělí dle exprese povrchových antigenů na T lymfocyty, B lymfocyty a NK buňky (Natural Killers). Indikací k vyšetření subpopulací lymfocytů je podezření na primární či sekundární imunodeficienci, zvýšená náchylnost k virovým, mykotickým, parazitárním a bakteriálním onemocněním, AIDS, zhoubná krevní onemocnění.

Interpretace:

CD3+ celkové T lymfocyty se zvyšují u virových a autoimunitních onemocnění, u leukemických onemocnění T buněk, snižují se při expozici toxickým látkám.

CD4+ pomocné T lymfocyty (Th) se zvyšují při autoimunitních onemocněních. Ke snížení dochází u některých virových onemocnění (EBV, CMV), u určitých typů leukémií.

CD8+ cytotoxické (supresorové) T lymfocyty (Tc) se zvyšují např. u některých virových onemocnění (EBV, CMV, HIV), snížené u autoimunitních onemocnění, SLE, u některých typů leukémií.

B lymfocyty se zvyšují u autoimunitních a leukemických onemocnění a snižují se u virových onemocnění.

NK buňky (Natural Killers – přirození zabíječi) jsou granulární lymfocyty, které však na svém povrchu nenesou antigenně specifický receptor jako T či B lymfocyty. Jejich charakteristickým povrchovým znakem je CD56. Jsou tedy CD3-CD56+. NK buňky jsou součástí antigenně nespecifických mechanizmů. Rozeznávají buňky s abnormálně málo MHC na svém povrchu – buňky nádorové a buňky napadené viry a působí na ně cytotoxicky.

Deficit NK buněk je vzácný. Snížené zastoupení NK buněk může znamenat vzácný vrozený imunodeficit nebo se může jednat o depleci NK buněk pod vlivem kortikoterapie. Zvýšení zastoupení NK buněk provází infekty a některé solidní nádory.

Indikací k vyšetření NK buněk jsou stavy spojené s recidivujícími herpetickými infekcemi.

Kontaktujte nás